Araç Satışı

29 Kasım 2023 10:30 Pazaryeri Belediyesi

T.C.

PAZARYERİ

 BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İLAN

Madde 1- Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş 11ABA 592 plakalı 1995 Model BMC Marka Çöp Kamyonu (üst yapılı), 11 AF 113 plakalı 1994 Model Ford Cargo  Arazöz ve 11 EA 078 plakalı 1996 Model Iveco Otoyol Marka Çöp Kamyonu (üst yapılı)   trafikten çekme belgeli araçlar satılacaktır. Satış ihalesi; 14.12.2023 Perşembe günü saat 10:00’da 11 ABA 592 plakalı BMC markalı araç 10:15' de 11 AF 113 plakalı FORD CARGO markalı araç ve 10:30' da 11 EA 078 plakalı IVECO OTOYOL markalı araç Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında encümen huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 2-Satışı Yapılacak Araçlar: Satışı yapılacak araca ait bilgileri ile muhammen bedelleri ve % 3 geçici teminatı aşağıda gösterildiği şekildedir.

Aracın Bulunduğu yer

Plaka No

Markası

Tipi

Modeli ve Cinsi

Fiili Durumu

Tahmini Bedeli

%3 Geçici Teminat TL

İhale Tarih ve saatti

Belediye Garajı

11 ABA 592

BMC

FATİH 170-25 SDT

KAMYON

Trafikten Çekme Belgeli

127.500,00TL

+%20 KDV

3.825,00 TL

14.12.2023

10:00

Belediye Garajı

11 AF 113

FORD

CARGO 2014

KAMYON

Trafikten Çekme Belgeli

111.250,00 TL

+%20 KDV

3.337,50 TL

14.12.2023

10:15

Belediye Garajı

11 EA 078

IVECO OTOYOL

65-9(3400)

KAMYON

Trafikten Çekme Belgeli

105.000,00 TL

+%20 KDV

3.150,00 TL

14.12.2023

10:30

  Madde 3- İhaleye Katılabilme Şartları:

a)Kanuni ikametgâh ve tebligat adresi

b) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz. (Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.)

c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini ve ya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

d)İstekliler adına ihaleye vekâleten katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü vermesi,

e) Bu şartnameyi kabul ettiklerine dair imzalamaları,

f) İhaleye katılacak olanlar veya vekilleri ihale saatinden önce istenilen belgeleri ve tekliflerine ait zarflarını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne; ihale geçici   teminatlarını Belediyemiz veznesine  yatırmaları en geç  ihale günü  saat  9:00' a    kadardır ve İhale  saatinde   Belediyemizde   hazır   bulunmaları duyurulur.

g) İhaleye katılacak olanlar veya vekilleri Pazaryeri Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediye' ye vadesi geçmiş borcu yoktur; yazısı alınmış belgenin aslı.

Madde 4- İhaleye Katılamayacaklar:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesindeki yazılı kimseler doğrudan ya da dolaylı ihaleye katılamazlar.                                                             

Madde 5- İhale ile ilgili şartnameler Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir ve alınabilir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilemez.

 

 

 

PAZARYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Yazılımı: Piksel Reklam © Tüm Hakları Saklıdır.