Beytepe Cafe İhale Duyurusu

31 Mayıs 2023 14:44 Pazaryeri Belediyesi

 

 BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-  İlçemiz Beşikli Mahallesi 181 ada 31 parselde bulunan Beytepe  Cafe, 328  M2 İki (2) katlı olan bina  2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3(üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2-  İhale 15 Haziran Perşembe günü saat: 10:00'da Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonun da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Teklifler aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır. Kira süresi sözleşme imza tarihinden itibaren başlayacaktır.

3- Belediye Beytepe Cafe bina  3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup,  İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından artışın yapılacağı ayda yayımlanan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.. Kira bedelleri ilk yıl, sözleşme imzalandığı ayın son gününe kadar diğer yıllar ise her yıl 31 Aralık – 15 Ocak tarihler arasında Belediye hesabına veya Belediye Tahsilat Memurluğuna yatırılacaktır. Kira bedelleri ödenmeden yer teslimi yapılmayacaktır.

 

Kira bedelinin muacceli yet tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda idare başka bir neden göstermeksizin sözleşmeyi fesih hakkını haizdir.

Herhangi bir kira döneminin yıllık peşin olarak ödemesinin yapılmaması durumunun, sözleşmenin fesih nedeni olduğunu ve kesin teminat miktarının idarece gelir kaydedileceği hususunu kiracı peşinen kabul eder.

İdare herhangi bir neden göstermeksizin kira sözleşmesini feshetme hakkını ve yetkisini haizdir.

  1. Park alanı ve idari bina içerisinde, ilçemizde düzenlenmekte olan organizasyonlarda, ramazan gecesi etkinlikleri ve diğer Pazaryeri Belediyesince düzenlenecek olan; kültür-sanat ve diğer etkinliklerde işleticiye önceden haber vermek üzere, park alanı ve idare binasının kullanımı Pazaryeri Belediyesine aittir. İşletmeci; cafebahçesinde zaman ve gürültü kısıtlamalarına uymak şartı ile hizmet ve faaliyetin gayesine uygun eğlence programı, her türlü davet, düğün, konser, şenlik, temsil, tiyatro vb. etkinlikleri düzenleyebilir. Bu tür organizasyonlarda ilgili kurumlardan alınması gereken her türlü izni işletmeci kendisi almak zorunda olup organizasyonlar esnasında olabilecek her türlü hukuksal sorumluluk işletmeciye aittir. Bu etkinliğin gerçekleştirileceği alan için her organizasyon başına İhale bedelinin %20 si kadar ücret Başkanlığımız tahsilat memurluğuna veya Belediyemizin belirlemiş olduğu Banka hesabına 7 gün içinde yatırılacaktır. Organizasyon ücret bedeli her sene kira oranında arttırılacaktır. Organizasyonların kontrolü Başkanlığımız Zabıta ekipleri tarafından yapılacaktır. Organizasyon yapılan alanın temizliği işletmeciye aittir.

Yakıt, temizlik, güvenlik, aydınlatma vb. giderlerden kiracı sorumludur.

            Beşikli Mahallesi 181 ada 31 parselde bulunan Beytepe Cafe, 328  M2 İki (2) katlı bina  aylık 2000,00 TL. olmak üzere yıllık muamman bedel 24.000,00 TL üzerinden geçici teminat muamman bedel üzerinden  %3 olup 720,00 TL’dir. İhale yapıldığı anda ihaleyi kazananla sözleşme akdedileceğinden ihale tebliğ tarihinden sonra 15 gün içerisinde hiçbir tebligata gerek kalmaksızın kati (kesin) teminatlar yatırılacaktır.

             Geçici teminat banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediye Tahsilat memurluğuna yatırılacaktır.

4-  İhaleye katılım belgesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. İhaleye katılım belgesi alabilmek için;

  1. İkametgâh Belgesi ve Kimlik Fotokopisi)
  2. Belediye veznesinden alınmış geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu(Tahsilat Memurluğundan)
  3. Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Tahsilat Memurluğundan)
  4. Adli Sicil Kaydı (İbraz tarihinden geriye doğru 6 ay içinde alınmış olmak kaydı ile sadece gerçek kişilerden istenecektir. )
  5. İmzalı ihale şartnamesi ve taahhütnamesi

5- Daha önce Belediyemize ait ihalelere girip taahhüdünü yerine getirmeyenler ve 2886 sayılı kanuna göre ihaleden yasaklı durumda olanlar, cezalı ve borçlu durumda olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.    

 

İhale şartnamesi ve taahhütnamesi Belediye Yazı İşleri Müdürlüğün' den alınabilir.

 

6-  İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesi ve taahhütnamesi 4. maddesinde istenilen belgeler ve imzalı ihale şartnamesi ve taahhütnamesi ile Yazı İşleri Müdürlüğüne 14 Haziran 2023 Çarşamba  günü saat 16:00’ya kadar müracaat edilecektir.  İhaleye katılacak olan tüzel kişiler adına katılan kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yetki belgelerini ve ihaleye bir başkası adına katılan kişilerin adına katıldıkları kişiyi ihalelerde temsil etme yetkisini gösterir  noterden alacakları usulüne uygun vekaletnameyi ihale katılım belgelerine eklemeleri zorunludur. 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 16:00’dan sonra gelen müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

7-Belediye ihale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

                                                                       

Detaylı Bilgi: 0228 381 2005 / 5 (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Piksel Reklam © Tüm Hakları Saklıdır.