DÜKKAN SATIŞ İHALESİ

23 Kasım 2023 09:20 Pazaryeri Belediyesi

PAZARYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Pazaryeri Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda mülkiyet bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"  ile ilandaki sırasıyla "Belediye Toplantı Salonu" nun da 05.12.2023  tarihin de saat 10:00' da başlayıp  ihale Komisyonu ( Encümen ) huzurunda satılacaktır.

S.N.

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

ARSA YÜZ ÖLÇÜMÜ M2

ARSA PAYI

NİTELİK

ALAN(m2)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL/TL

GEÇİCİ TEMİNAT/TL

İHALE GÜNÜ TARİH VE SAATTİ

1

PAZARYERİ

BAHATTİN ŞEKER CADDESİ

228

5

1.352,07 M2

49/1352

ASMA KATLI DÜKKAN

BB6

Asma kat 61 m2

Zemin kat 33 m2

Toplam    94 m2

Ticaret Alanı - Bitişik Nizam - 2 Kat

1.330.000,00 TL

39.900,00 TL

05.12.2023

Salı

10:00

1

PAZARYERİ

BAHATTİN ŞEKER CADDESİ

228

5

1.352,07 M2

49/1352

ASMA KATLI DÜKKAN

BB7

Asma kat 67 m2

Zemin kat 37 m2

Toplam    104 m2

Ticaret Alanı - Bitişik Nizam - 2 Kat

1.495.000,00 TL

44.850,00 TL

05.12.2023

Salı

10:15

1

PAZARYERİ

BAHATTİN ŞEKER CADDESİ

228

5

1.352,07 M2

49/1352

ASMA KATLI DÜKKAN

BB8

Asma kat 27 m2

Zemin kat 82 m2

Toplam    109 m2

Ticaret Alanı - Bitişik Nizam - 2 Kat

2.900.000,00 TL

87.000,00 TL

05.12.2023

Salı

10:30

 

2. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

3. İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihale yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

4. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 15 (on beş) gün içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

 

            A) GERÇEK KİŞİLERDEN :                               B) TÜZEL KİŞİLERDEN  :

            1. İkametgah Belgesi                                             1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya

            2. Nüfus Kayıt Örneği                                             sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin 

            3. Geçici Teminat Belgesi                                     siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

           

            4. Pazaryeri Belediyesi Mali Hiz.                          2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış             Müdürlüğünden Belediyeye vadesi geçmiş                   karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.             borcu olmadığına dair belgenin aslı.                   3. Pazaryeri Belediyesi mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına                                                                                                                                                         dair alınmış belgenin aslı.

            5. Taşınmazın satış ihalesinden önce               

            görüldüğü ve görüldüğü haliyle kabul                 4. Taşınmazın satış ihalesinden önce görüldüğü ve görüldüğü haliyle kabul ettiğine dair yazılı belge.

            ettiğine dair yazılı belge.

 

            C)ORTAK BELGELER

            1. Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu,

            2. Temsil Durumunda Noter Tasdikli Vekaletname ve Vekalet edene ait imza beyannamesi,

            3. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

4. Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Belediyemize emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, para cezası vb. geçmiş borcu bulunmadığına dair belgeyi ibraz etmek,

 

            D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişim oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin   edecekleri belgeler istenecektir.

            E) Yerli veya Yabancı isteklerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye    Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.Ayrıca yurt dışından             temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

5. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğüne ; Geçici teminatı Belediyemiz veznesine   04.12.2023 Pazartesi günü  saat 17:00' a kadar teslim etmeleri ve yatırmaları gerekmektedir.Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

            Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.

            1) İhaleyi yapan idarenin;

            a) İta amirleri,

            b) İhale işlerinin hazırlamak,yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

            c) a ve b bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

            d) (Değişik: 2/3 1984-2990/2 md.) (a),(b), ve c bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklar hariç.)

            2) Bu Kanun ve Diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. İhaleye katılamazlar.

7. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden taktikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

8. İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

9. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

10. Taşınmazların satış bedeli idareye 7  ( yedi  )   gün    içinde peşinen ödenecektir. İhale    bedelinin    tamamı   7  ( yedi  )   gün    içinde peşin  ödenmediği     takdirde     geçici   teminatları    irad   kaydedilerek ,   kesinlikle  iade  edilmeyecek  ve  ihale  iptal  edilecektir .

11. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

            Keyfiyet ilanen duyurulur.

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Piksel Reklam © Tüm Hakları Saklıdır.